Zápis z 1. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2005)

1. Valná hromada se konala dne 24. 6. 2005 v Rožnově pod Radhoštěm za účasti všech tří dosavadních členů sdružení. Řízením valné hromady byl pověřen Tomáš Hlaváček. 

2. Účastníci valné hromady schválili znění stanov sdružení s tím, že oproti znění potvrzenému Ministerstvem vnitra změnili podpisové právo tak, že jím disponují nezávisle na sobě předseda a pokladník sdružení.

3. Volbou byla zvolena rada sdružení v tomto složení: předseda: Karel Kuča, místopředseda: Jiří Langer, pokladník: Tomáš Hlaváček. 

4. Valná hromada schválila roční členský příspěvek ve výši 300,– Kč. 

5. V diskusi bylo konstatováno, že hlavním cílem sdružení pro nejbližší dobu bude zajištění anglického vydání knihy Jiřího Langera “Evropská muzea v přírodě” a příprava knihy “Dřevěné kostely a zvonice v Evropě”.

6. Nově zvolená rada sdružení svými podpisy potvrzuje správnost a úplnost zápisu z 1. valné hromady.

 

Zápis ze 2. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2006)

1. Valná hromada se konala dne 10. 6. 2006 v Úštěku za plné členské účasti. Řízením valné hromady byl pověřen Jiří Langer.

2. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti v roce 2005.

3. Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2006:

a) výzkum a dokumentace dřevěných kostelů a zvonic v ukrajinských Karpatech (Zakarpatská oblast a jih Lvovské oblasti: Karel Kuča a Tomáš Hlaváček), v Polsku na pomezí Slezska, Malopolska a Velkopolska (oblast Żory, Gliwice, Katowice, Lubliniec, Wieluń: Jiří Langer) a v Západních Pomořanech (Karel Kuča a Tomáš Hlaváček)

b) text o základních typech dřevěných kostelů a zvonic v Evropě a jejich genetických vztazích pro připravovanou souhrnnou publikaci (Jiří Langer – Karel Kuča)

c) zajištění překladu knihy Jiřího Langera Evropská muzea v přírodě do angličtiny a jednání o jejím vydání

d) jednání o plánovaném přijetí nových členů.

6. Rada sdružení svými podpisy potvrzuje správnost a úplnost zápisu ze 2. valné hromady.

 

Zápis ze 3. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2007)

1. Valná hromada se konala dne 13. 6. 2007 v Úštěku za plné členské účasti. Členy se nově stali Vladimíř Kříž a Alexandra Křížová. Řízením valné hromady byl pověřen Jiří Langer.

2. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti v roce 2006.

3. Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2007:

a) výzkum a dokumentace dřevěných kostelů a zvonic v Anglii, Německu, Švédsku, Norsku a Rumunsku.

b) aktuální verzi textu o základních typech dřevěných kostelů a zvonic v Evropě a jejich genetických vztazích pro připravovanou souhrnnou publikaci (Jiří Langer – Karel Kuča), pro niž bylo nalezeno nakladatelství Paseka

4. Rada sdružení svými podpisy potvrzuje správnost a úplnost zápisu ze 3. valné hromady.

 

Zápis ze 4. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2008)

1. Valná hromada se konala dne 4. 4. 2008 v Praze za plné členské účasti. Řízením valné hromady byl pověřen Jiří Langer.

2. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti v roce 2007.

3. Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2008:

a) výzkum a dokumentace dřevěných kostelů a zvonic v Polsku (Warmie a Mazury, Velkopolsko, částečně Slezsko, Mazovsko a Kujavy), ve Francii (dokončení průzkumu regionu Champagne-Ardenne, zahájeného roku 2006 Tomášem Hlaváčkem, provedení průzkumu Normandie, aktualizace Slovensko a České republiky). Manželé Křížovi představili novou a velmi bohatou dokumentaci dřevěných kostelů v Rumunsku.

b) aktuální verzi textu o základních typech dřevěných kostelů a zvonic v Evropě a jejich genetických vztazích pro připravovanou souhrnnou publikaci (Jiří Langer – Karel Kuča), jejíž zpracování bude dokončeno v listopadu 2008 a veškeré materiály budou předány vydavateli.

c) navázání kontaktů s ukrajinskou badatelkou Olenou Krušyns´kou, která je autorkou pozoruhodného webu o dřevěných kostelech na Ukrajině. Autorka poskytla bohatý fotografický materiál pro publikaci naší Společnosti a v srpnu 2008 se v Praze uskutečnilo i první osobní setkání. Kontakty budou dále pokračovat, v plánu je návštěva Kyjeva v květnu 2009. Mailový kontakt byl dále navázán s Vyktorem Hromykem ve věci dokumentace dřevěných kostelů a zvonic Lvovské oblasti Ukrajiny a s autorem webu Globus Belarusii, což umožnilo využít pro knihu fotografie z jinak téměř nedostupného Běloruska.

4. Rada sdružení svými podpisy potvrzuje správnost a úplnost zápisu ze 4. valné hromady.

 

Zápis z 5. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2009)

1. Valná hromada se konala dne 12. 3. 2009 v Úštěku za plné členské účasti. Řízením valné hromady byl pověřen Jiří Langer.

2. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti v roce 2009.

3. Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2009:

a) pokračování výzkumu a dokumentace dřevěných kostelů a zvonic v Polsku (Malopolsko), v Německu (Meklenbursko-Přední Pomořany, dokončení Braniborska), v Rumunsku (severozápad země s důrazem na župu Bihor), plus aktualizaci dokumentace z České republiky.

b) aktuální verzi textu o základních typech dřevěných kostelů a zvonic v Evropě a jejich genetických vztazích pro souhrnnou publikaci (Jiří Langer – Karel Kuča), jejíž zpracování je již dokončeno, probíhají poslední korektury, a kniha by měla vyjít v červnu 2009.

4. Rada sdružení svými podpisy potvrzuje správnost a úplnost zápisu z 5. valné hromady.

 

Zápis z 6. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2010)

1. Valná hromada se konala dne 22. 3. 2010 v Praze za plné členské účasti. Řízením valné hromady byl pověřen Jiří Langer.

2. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti v roce 2009.
Podařilo se uskutečnit následující výzkumy: Malopolsko (Karel Kuča – Tomáš Hlaváček), Meklenbursko-Přední Pomořany + doplňky Braniborska a Dolního Saska (Karel Kuča – Tomáš Hlaváček), Rumunsko – Maramureš a Bihor (Vladimír a Saša Křížovi), Čechy, Morava, Slezsko – doplňky (Karel Kuča).
Dvojdílná kniha Dřevěné kostely a zvonice v Evropě (Jiří Langer – Karel Kuča) vyšla v červnu 2009 a vysloužila si četné reakce ze strany médií. Dne 3. 6. 2009 se uskutečnila prezentace knihy ve Fišerově knihkupectví v Praze. Nakladatelství Paseka ji přihlásilo na cenu Europa Nostra, kterou sice nezískala, ale bude-li přihláška opakována v roce 2010, je velká naděje na úspěch. Jiří Langer prezentoval 5. 6. 2009 knihu pracovníkům NPÚ v Ostravě na setkání v Dolní Bečvě. Ve dnech 19.–20. 6. se ve slovenském Svidníku konala prezentace knihy se slavnostním křtěním v rámci mezinárodní konferencě „Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pomedzí“, kde měl Jiří Langer hlavní referát „Chrámy zo slovensko-poľsko-ukrajinského pomedzia ako syntéza troch európskych tradícií v ponímaní drevených kostolov“. Jiří Langer pak 6. 10.–1. 12. 2009 uspořádal výstavu v Příborském muzeu (pobočka Novojičínského muzea): „Dřevěné kostely Evropy, kresby ze skicáku a z knihy“. Ve dnech 23.–24. 6. absolvovali Jiří Langer a Karel Kuča natáčení Českého rozhlasu Vltava v dřevěných kostelích na severní Moravě a Těšínsku. Výsledkem byla prezentace této problematiky i knihy v týdenním cyklu pořadu redaktorky Vladimíry Bezdíčkové „Válety s Vltavou“ v rámci ranního pořadu Mozaika, který se vysílal o letních prázdninách. Jiří Langer měl dále besedu o knize dne 11. 3. 2010 v Místecké knihovně (Frýdek-Místek) a na duben 2010 připravuje výstavu „Dřevěné kostely Evropy“ ve Frýdku.
Hlavním úspěchem na domácí scéně je nominace této knihy na literární cenu Magnesia Litera v kategorii Literatura faktu. V nejbližší době bude v České televizi vysílán krátký medailonek o této knize (a dalších nominovaných), slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat 18. 4. 2010 v Praze.

Společnost se díky Oleně Krušyns´ké zapojila do akce záchrany před řadou let vyhořelé dřevěné cerkve ve vsi Steblivka v okrese Chust v Podkarpatské Rusi (Zakarpatská oblast Ukrajiny). Karel Kuča konzultoval různé varianty architektonicko-statické záchrany torza cerkve i různé formy architektonického řešení obnovy stavby, kterou chce místní komunita využívat k původním liturgickým účelům. Aktivitě obou badatelů se dostalo zasloužené pozornosti v tisku. Okresní noviny "Visnyk Chustščyny" o tom přinesly obsáhlou reportáž. Do celé akce se zapojili i další členové Společnosti: Tomáš Hlaváček konzultoval technicko-technologickou stránku věci, Vladimír a Saša Křižovi zase zprostředkovali kontakt na tesaře v sousední rumunské oblasti Maramureš (Steblivka historicky tvoří součást Maramureše), kteří na velmi vysoké úrovni rozvíjejí tradici práce se dřevem.

3. Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2010:

a) výzkum a dokumentace dřevěných kostelů a zvonic v Polsku (Velkopolsko, pomezi Západních a Východních Pomořan), Rumunsku (Sedmihradsko, okolí Cluje), v Ukrajině (ve spolupráci s Olenou Krušyns´kou), případně v dalších zemích.

b) příprava koncepce nového webu zaměřeného na prezentaci dřevěných kostelů a zvonic, včetně získání grantové podpory.

c) navázání, resp. pokračování v kontaktech s kolegy zabývajícími se stejnou problematikou v dalších evropských zemích (např. univerzita Hannover – dendrodatace německých dřevěných zvonic). Ve spolupráci s norským památkovým úřadem v Oslo podporovat tamní snahu o zpřístupnění knihy pro severské čtenáře.

d) spolupráce s nakladatelstvím Paseka při přípravě aktualizované přihlášky o cenu Europa Nostra.

e) sledovat možnosti překladu a vydání knihy v jiných zemích.

f) pokračovat ve spolupráci při záchraně a obnově vyhořelé dřevěné cerkve ve Steblivce v Podkarpatské Rusi.

g) všem členům budou vydány legitimace člena Společnosti, což by mělo usnadnit řešení případných konfliků v terénu při provádění dokumentace. Přidělená registrační čísla legitimací:
0001 ing. arch. Karel Kuča, 0002 PhDr. Jiří Langer, 0003 Tomáš Hlaváček, 0004 ing. arch. Vladimír Kříž, 0005 ing. arch. Alexandra Křížová, 0006 Olena Krushynska, Ph.D.

4. Noví členové:
O vstup do naší společnosti projevila zájem Olena Krušyns´ka z Kyjeva. Se společností již delší dobu aktivně spolupracuje a pro knihu poskytla početnou fotodokumentaci ukrajinských kostelů, cerkví a zvonic. Zodpovědně provedla rovněž pečlivou korekturu textu kapitol věnovaných Ukrajině. Dále spolupracuje na vytváření úplného soupisu ukrajinských sídelních lokalit včetně geografické identifikace (UA_RETRO + rozšířená verze PR_RETRO pro území Podkarpatské Rusi). Mimoto se aktivně a soustavně věnuje problematice ochrany, záchrany a propagace dřevěné sakrální architektury na Ukrajině, a to jak publicistickou formou, tak organizováním praktických akcí záchrany některých staveb. Především je však autorkou vynikajícího webového portálu o dřevěné sakrální architektuře Ukrajiny: http://derev.org.ua/index_e.html.
Všichni členové Společnosti projevili s přijetím Oleny Krušyns´ké souhlas. Členem Společnosti se stává dnem 22. 3. 2010.

5. Rada společnosti svými podpisy potvrzuje správnost a úplnost zápisu ze 6. valné hromady.

Zápis ze 7. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2011)

1. Valná hromada se konala dne 31. 1. 2011 v Úštěku za plné členské účasti (buď přímé, nebo prostřednictvím Skype). Řízením valné hromady byl pověřen Tomáš Hlaváček.

2. Valná hromada schválila zprávu o činnosti v roce 2010. Výzkum a dokumentaci dřevěných kostelů a zvonic se podařilo uskutečnit podle plánu a se zapojením všech členů společnosti. Práce se zaměřily na Českou republiku, západní a severní Polsko, Rumunsko a Ukrajinu. Byla podána aktualizovaná přihláška o cenu Europa Nostra. Pokračovala spolupráce s kolegy z jiných zemí, zejména s universitou v Hannoveru.

3. Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2011:

a) pokračovat ve výzkumu a dokumentaci dřevěných kostelů a zvonic jak v České republice, tak v dalších zemích, což bude závislé i na případném úspěchu podané žádosti z tzv. Norských fondů.

b) pokračovat ve všech dosavadních aktivitách.

4. Noví členové:

O vstup do naší společnosti projevila zájem Kamila Hlaváčková z Litoměřic, která se po celou dobu existence naší společnosti beztak účastnila řady výzkumných cest, a v letošním roce by se měla zúčastnit části cesty do Norska. Protože všichni členové projevili s přijetím souhlas, stává se dnem 31. 1. 2011 členkou naší společnosti a obdrží průkazku s pořadovým číslem 0007.

5. Rada společnosti svými podpisy potvrzuje správnost a úplnost zápisu ze 7. valné hromady.

Zápis z 8. valné hromady Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (2012)

1. Valná hromada se konala dne 10. 1. 2012 v Praze za plné členské účasti (buď přímo, nebo prostřednictvím Skype). Řízením valné hromady byl pověřen Vladimír Kříž.

2. Valná hromada schválila zprávu o činnosti v roce 2011. Ačkoli byl plán koncipován spíše opatrně, podařil ose v tomto roce dosáhnout pozoruhodných výsledků. Především byla úspěšná naše žádost z tzv. Norských fondů. Díky tomu Naše Společnost realizovala v březnu 2011 subprojekt č. CZ0046-FM EHP a Norska (číslo smlouvy B/CZ0046/4/0036) v opatření B 4. výzvy, financovaný z Finančního mechanismu EHP a Norska a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu. Subprojekt Preparing of website about wooden churches in Norway, Iceland and Czech Republic. V březnu a dubnu 2011 se proto uskutečnila třítýdenní cesta do Norska (Karel Kuča, Tomáš Hlaváček, Kamila Hlaváčková), která měla dva hlavní cíle. Na norském památkovém úřadu v Oslo jsme prezentovali představu budoucí spolupráce a projektu zaměřeného na webovou prezentaci dřevěné sakrální architektury Norska, Islandu a České republiky. Tato myšlenka vzbudila velkou pozornost a norská strana deklarovala plnou ochotu a zájem na budoucí spolupráci. Druhým cílem bylo podrobné zmapování ucelené části norského území z hlediska dřevěné sakrální architektury. Dokumentace se zaměřila na jižní oblasti Norska, jižně od spojnice Oslo - Bergen, kde se podařilo navštívit prakticky všechny evidované stavby. Dalším mimořádným úspěchem bylo získání prestižní ceny evropskou cenu Europa Nostra pro kulturní dědictví (EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award) za publikaci Dřevěné kostely a zvonice v Evropě, kterou v červnu za oba autory převzal Karel Kuča v Amsterdamu; v prosinci se pak uskutečnil národní ceremoniál. Oba ceremoniály vyvolaly zvýšený zájem o problematiku dřevěných kostelů a zvonic ze strany médií. Naše společnost se dále stala spolupořadatelem a spolutvůrcem výstavy Zničené kostely severních Čech (blíže viz www.znicenekostely.cz/vystava/), jejíž vernisáž se uskutečnila 8. 12. 2011 v Praze. Velmi úspěšné byly také terénní výzkumy, do kterých se zapojili  všichni členové společnosti. S nakladatelstvím Academia byly uzavřeny smlouvy na zpracování průvodců po dřevěné a polodřevěné sakrální architektuře a rovněž po zděných zvonicích v České republice. Pokračovaly výzkumy v České republice a vybraných oblastech Ukrajiny, prakticky dokončena byla dokumentace staveb v Anglii, Francii, Nizozemí, Dolním Sasku a Hesensku. Dílčí výzkumy pokryly též německé Durynsko a Sasko, východní Slovensko, a pro srovnání problematiky zděných campanil také severní Itálii.

3. Valná rada schválila plán činnosti na rok 2012:

a) pokračovat ve výzkumu a dokumentaci dřevěných kostelů a zvonic v rámci celé Evropy, zvláště v České republice, Ukrajině, východním Polsku, Litvě, Durynsku a Rumunsku.

b) dokončit dokumentaci a zpracovat průvodce po dřevěné sakrální architektuře a zvonicích v České republice.

c) pokračovat v navázané spolupráci se Společnosti pro památky Úštěcka na další výstavě: Zničené synagogy severních Čech

d) pokračovat ve spolupráci s Michalem Valenčíkem a jeho webem Zničené kostely

e) sledovat vyhlášení nového kola Norských fondů a podat přihlášku na projekt webové prezentace dřevěné sakrální architektury Norska, Islandu a České republiky  

4. Rada společnosti svými podpisy potvrzuje správnost zápisu z 8. valné hromady.


ZPĚT