Subprojekt Preparing of website about wooden churches in Norway, Iceland and Czech Republic (Příprava webového portálu o dřevěných kostelech Norska, Islandu a České republiky) byl realizován ve dnech 19. 3.-9. 4. 2011. Šlo o expertní cestu pro přípravu budoucího projektu, jehož obsahem má být vytvoření webového portálu, který by představil všechny dřevěné (i polodřevěné) kostely a zvonice uvedených zemí (a v budoucnu případně i dalších zemí). Pro tento web je již rezervována doména www.woodenchurch.eu/com/org. Web bude obsahovat základní informace o každé stavbě (v angličtině) a především bohatou fotodokumentaci a jeho součástí bude rovněž interaktivní mapa s přesným vyznačením polohy. Cílem je představit tuto stále velmi málo známou část kulturního dědictví uvedených zemí, s důrazem na začlenění kostelů do krajinného rámce. Zdůraznit odlišnosti i společné rysy staveb v těchto zemích. Málo známou skutečností je, že jeden z největších dřevěných kostelů norského sloupového typu byl v roce 1875 postaven v moravské vsi Bílá v Moravskoslezských Beskydech.

Cesta měla dvě základní části. První byla mnohostranná konzultace v památkovém úřadu v Oslo (Riksantikvaren), který má být hlavní partnerskou organizací na norské straně. Představili jsme norským kolegům geografický informační systém památkové péče, budovaný v České republice na půdě Národního památkového ústavu ve spolupráci mj. se Společností pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM, http://sovamm.wz.cz/). Jeho základem je jednoznačná identifikace sídelních lokalit (kód CZ) i jednotlivých stavebních objektů (IDOB_PG). Obdobný systém je provozován rovněž v Norsku. Výsledkem setkání je dohoda o výměně dat a provázání obou systémů jak společnými identifikátory objektů a lokalit, tak vzájemnými odkazy.

Druhou částí expertní cesty byla dokumentace dřevěných kostelů v jižní a jihozápadní části Norska (kraje østfold, Buskerud, Akershus, Vestføld, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder a zejména Rogaland a Hordaland). Celkem se podařilo dokumentovat 266 dřevěných či polodřevěných kostelů a zvonic, v několika případech i v interiéru. Spolu s dokumentací pořízenou již v roce 2007 pro knihu Dřevěné kostely a zvonice v Evropě tak vznikl dostatečně bohatý vzorek materiálu, který bude v případě úspěchu budoucího projektu využit jako základ pilotního řešení.

Význam provedené dokumentace se (bohužel) potvrdil bezprostředně po našem návratu. Od norských kolegů jsme se dověděli smutnou zprávu, že 10. 4. 2011 shořel nesmírně cenný dřevěný kostel v Østre Porsgrunn, který jsme 26. 3. 2011 dokumentovali. Operativně jsme proto veškerou dokumentaci poskytli Riksantikvaren.