Stanovy občanského sdružení “Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic”

Článek I

Název a sídlo

1. Název sdružení je “Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic” (dále jen “sdružení”).

2. Sídlem sdružení je Úštěk, ulice 1. máje 18, 411 45 Úštěk.

Článek 2

Charakter sdružení

1. Sdružení je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým sdružením občanů, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., které spojuje zájem o dějiny, výzkum, dokumentaci a popularizaci dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic v Evropě za účelem jejich záchrany pro budoucí generace.

Článek 3

Základní cíle sdružení

1. Výzkum a dokumentace dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic v Evropě.

2. Popularizace dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic v Evropě.

3. Příprava a vydávání publikací a tiskovin vztahujících se k dřevěným a hrázděným kostelům a zvonicím v Evropě.

4. Spolupráce s dalšími výzkumnými zařízeními, občanskými sdruženími a občany, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Článek 4

Členství v občanském sdružení

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a zaplatí stanovený členský příspěvek. Podmínkou přijetí je písemné doporučení alespoň dvou stávajících členů sdružení.

2. Členem sdružení mohou být i právnické osoby formou kolektivního členství.

2. Členství ve sdružení začíná podáním přihlášky, kterou schválí valná hromada.

3. Členství zaniká umrtím (u kolektivních členů zánikem organizace), vystoupením ze sdružení, nezaplacením členských příspěvků za dva po sobě následující roky, zrušením členství valnou hromadou nebo zánikem sdružení.

Článek 5

Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo podílet se na činnosti sdružení.

2. Členové mají právo být informováni o činnosti, stavu a hospodaření sdružení.

3. Členové mají právo účastnit se valné hromady a všech akcí sdružení.

4. Členové musí dodržovat stanovy sdružení a řídit se jimi.

5. Podle svých možností se mají aktivně zúčastňovat činnosti sdružení.

6. Pravidelně platit členské příspěvky. Výši členského příspěvku stanovuje valná hromada. Kolektivní členové platí desetinásobek normálního členského příspěvku.

Článek 6

Orgány sdružení

1. Valná hromada je nejvyšším rozhodujícím orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří členové sdružení, každý má jeden hlas. Valná hromada zasedá jednou ročně, je svolávána radou sdružení. Jednání a průběh valné hromady řídí pověřený člen rady. Valná hromada schvaluje stanovy a jejich změny, výroční zprávu sdružení, volí radu sdružení. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně polovina členů. Pro přijetí návrhu stačí prostá většina přítomných členů s hlasovacím právem.

2. Rada je výkonným orgánem sdružení, odpovídá za svou činnost valné hromadě. Rada má nejméně tři členy, z členů rady je volen předseda, místopředseda a pokladník. Předseda je oprávněn jednat jménem sdružení a má podpisové právo. Předseda svolává radu dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Pokladník má omezené podpisové právo pro vyřizování korespondence a pro jednání s finančním úřadem.

Článek 7

Zásady hospodaření

1. Náklady spojené s činností sdružení se hradí z členských příspěvků ze sponzorských darů, sbírek a výtěžků pořádaných akcí, z dotací a grantů

2. Prostředků sdružení lze použít jen k zabezpečení úkolů uvedených v čl. 2 a 3.

Článek 8

Zánik sdružení

1. K zániku sdružení dochází na základě rozhodnutí valné hromady.

2. Při zániku sdružení se provede majetková likvidace. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Kromě těchto stanov se činnost sdružení řídí všeobecně platnými zákony, předpisy a vyhláškami.

 

Občanské sdružení zaregistrovalo Ministerstvem vnitra dne 21. 4. 2005, čj. VS/1-1/60625/05-R, IČ: 269 97 185

ZPĚT