Jiří Langer – Karel Kuča
Dřevěné kostely a zvonice v Evropě

Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka. Praha – Litomyšl 2009.
ISBN 978-80-7185-980-2 (1. svazek), ISBN 978-80-7185-981-9 (2. svazek), ISBN 978-80-7185-982-6 (soubor), 528 + 504 stran.
Místní rejstřík Iveta Coufalová, Karel Kuča a Jan Vilím. Jazykový redaktor Ivan Beránek. Technický redaktor Petr Čížek. Přebal, vazba a grafická úprava Pavel Štefan. Sazba a úprava reprodukcí JEFF – Jeneč.

Dvousvazkové dílo Dřevěné kostely a zvonice v Evropě je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku, výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů, prováděných na rozsáhlém území od Anglie po Rusko a od Norska po Rumunsko. Na fotodokumentaci se podíleli i další členové Společnosti pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic (Tomáš Hlaváček, Alexandra a Vladimír Křížovi), stejně jako spolupracující badatelé z dalších zemí (Olena Krušyns´ka, Viktor Hromyk, Andrej Dybowski, Jacek Wiśniewski, Dmytro Antonjuk, Mykola Masljuch a další). Celou publikaci doprovází kolem 2500 fotografií a kreseb a mapy jednotlivých evropských zemí s vyznačením historických či administrativních regionů.

Svazek první – Kostely


obal_k.jpg (279550 bytes)

První svazek, jehož hlavním autorem je Jiří Langer, je věnován roubeným a hrázděným kostelům, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje téměř 2000 staveb. Sleduje architekturu i uměleckou výzdobu kostelů jako výsledek úsilí investora a stavitele či výtvarného umělce, podmíněný ideologickými motivy a konstrukčními možnostmi. Stejná pozornost je věnována Evropě západokřesťanské (s vyzdvižením důsledků reformace) i východokřesťanské. Nejsou pominuty ani dřevěné synagogy a mešity. Dřevěné kostely jsou nenahraditelnou, ale málo známou součástí evropského kulturního bohatství. Kniha chce přispět k lepšímu uvědomění si jejich hodnot.

 

Obsah prvního svazku:

KOSTELY (Jiří Langer)

Předmluva

Úvod

I. Investorské představy o sakrální architektuře a úkoly jejich řešení
1. Svatyně, její základní funkce a formy
2. Rané dřevěné kostely v západní a severní Evropě
Západní Evropa
Francie, Anglie a Skandinávie
Zdroje gotiky

3. Dědictví západu a původní tradice ve střední Evropě
České země
Slovensko
Horní Slezsko
Velkopolsko
Malopolsko
Severovýchod Polska a Litva
Barokizace a klasicismus

4. Důsledky reformace
Střední Německo
Severní Německo a polské Pomoří
Nizozemský model a jeho šíření severem Evropy
Švédsko
Norsko
Finsko
Estonsko a Lotyšsko
Dolní Slezsko
Slovensko
Slezsko a Lužice
Morava
Kontinuita napříč Evropou
Netradiční řešení

5. Východokřesťanská tradice a její balkánská cesta
Morava
Balkán
Rumunský jihozápad, jih a východ
Sedmihradsko a horní Potisí

6. Východokřesťanská tradice na Rusi
Rusko
Levobřežní Ukrajina
Pravobřežní Ukrajina
Východozápadní kompromisy

7. Synagogy a mešity

II. Ideologická hlediska vytváření dřevěných kostelů
1. Liturgická funkce křesťanského kostela a členění jeho prostoru
Prvotní představy
Západní středověk

2. Symbolika kněžiště a její formy
3. Chrámová loď a předlodí
4. Vnitřní malby
5. Církevní regulace
Středověká hereze a humanistické východisko moderních řešení
Německá reformace
Anglie
Skandinávské zvláštnosti
Střední Evropa a karpatské země
Rusko
Závěrečná připomínka

III. Konstrukce dřevěných kostelů
Dřevo
1. Od kůlové stavby po hrázděnou konstrukci
Zahloubené střešní stavby
Nadzemní střešní stavby
Oddělení krovu od stěn
Rámové stavby
Sloupové stavby
Spodní stavba
Hrázdění
2. Roubená konstrukce v jednotlivých částech Evropy
Spoje
3. Klenby, krovy a střešní krytina
4. Co víme o stavitelích dřevěných kostelů
Zpětný pohled

IV. Regionální členění dřevěných kostelů v Evropě

V. Památková ochrana dřevěné sakrální architektury (Karel Kuča, Tomáš Hlaváček)

Místní rejstřík

Ukázky dvojstran prvního svazku:

kost1.jpg (368440 bytes)

kost2.jpg (421881 bytes)

kost3.jpg (457418 bytes)

 

Svazek druhý – Zvonice

obal_z.jpg (269269 bytes)

Druhý svazek, jehož autorem je Karel Kuča, je věnován zvonicím, především dřevěným (včetně hrázděných), výběrově i polozděným a zděným, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje více než 3000 staveb. Sleduje rovněž vztah samostatně situovaných zvonic k přistavěným dřevěným věžím. Těžištěm je typologická analýza zvonic v jednotlivých evropských zemích a regionech, s důrazem na vztah architektury a konstrukce. Zvonice jsou charakteristické pro západokřesťanskou i východokřesťanskou část Evropy a jsou jedním z prvků společné evropské kulturní identity, ačkoli dosud stojí mimo větší zájem odborné i širší veřejnosti.

Obsah druhého svazku:

ZVONICE (Karel Kuča)

1. Zvonice, jejich definice a funkce

2. Typologie konstrukce zvonice, vztah konstrukce, tektoniky a architektury
Dvě složky konstrukce zvonice: zvononosná a stavební
Dva základní konstrukční principy zvonic: štenýřový a vzpěradlový
Základní konstrukční typy dřevěných zvonic
Vztah konstrukce a architektur; tektonika architektury zvonic
Vývoj zvonic

3. Přistavěné zvonice

4. Regionální rozšíření zvonic
Anglie
Severní Francie
Frísko (Nizozemí a Německo)
– Dřevěné zvonice ve středním a západním Frísku (Nizozemí)
– Cihlové zvonice na severovýchodě středního Fríska (Nizozemí)
– Cihlové zvonice ve východním Frísku (Německo)
Dolní Sasko a Hamburk (Německo)
– Lüneburger Heide
– Altes Land, Vierlande, Cuxhaven a Wesermarsch
Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)
Dánsko
Bornholm (Dánsko)
Meklenbursko (Německo)
Přední Pomořany (Německo)
Zadní Pomořany (Polsko)
Západní a Východní Prusy (Polsko)
Braniborsko (Německo)
Sasko (Německo)
Harz (Německo)
Slezsko (Polsko)
Velkopolsko (Polsko)
Kujavy (Polsko)
Malopolsko (Polsko)
Mazovsko a Podlesí (Polsko)
Bělorusko
Litva
Švédsko
– Velké otevřené vzpěradlové zvonice
– Malé otevřené vzpěradlové zvonice
– Vzpěradlové opláštěné zvonice
– Stupňovité zvonice
– Stupňovité zvonice s dominantní převýšenou hranolovou hmotou
– Věžové štenýřové zvonice
– Jämtlandské sloupové zvonice
– Hranolové a osmiboké zvonice
– Přistavěné zvonice
– Kuriózní zvonice
Finsko
Norsko
Čechy (Česká republika)
– Štenýřové zvonice
– Štenýřovo-vzpěradlové zvonice
– Vzpěradlové zvonice s otevřeným zvonovým patrem
– Vzpěradlové zvonice s bedněným zvonovým patrem
– Hranolové zvonice s vloženou vzpěradlovou konstrukcí
– Hranolové štenýřové zvonice
– Ostatní dřevěné zvonice
– Zvonice s dřevěným patrem
– Zděné zvonice
Morava (Česká republika)
Zadunají (Maďarsko, Rakousko, Slovinsko)
Horní Potisí (Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko)
Sedmihradsko (Rumunsko)
Slovensko-maďarské rudohoří (Slovensko, Maďarsko)
Severní Slovensko
Spiš a Šariš (Slovensko)
Jižní strana středních Karpat (Slovensko, Ukrajina)
Červená Rus/východní Halič (Ukrajina, Polsko)
– Štenýřové zvonice s předsazeným zvonovým patrem
– Poloroubené zvonice s předsazeným zvonovým patrem
– Štenýřové zvonice
– Čtyřboké stupňovité zvonice
– Poloroubené zvonice východohaličských Karpat
Moldavsko a Bukovina (Rumunsko, republika Moldova, Ukrajina)
Volyň a Podolí (Ukrajina)
Střední a severní Ukrajina
Rusko

Mapová příloha

Summary

Seznam použité literatury (včetně odkazů na webové stránky)

Místní rejstřík

Ukázky dvojstran druhého svazku:

zvon1.jpg (332784 bytes)

zvon2.jpg (312599 bytes)

zvon3.jpg (376316 bytes)

 

Publikace je prodávána výhradně jako komplet.

Kontakt na nakladatelství:
paseka@paseka.cz
www.paseka.cz

© Karel Kuča 2009–2022